2013-01-28

Exploatera inte Råstasjöns unika naturområdeSolna Stad började, utan marklov skulle det visa sig, bygga en vändplan strax ovanför en värdefull hällsten vid Råstasjöns södra strand, för en tillfällig uppställningsplats för bussar utefter Sjövägen. Nu ska marken, där det grävts intensivt i en hel vecka, återställas. En vändplan kan dock komma att behövas i framtiden om bygglov beviljas, enligt vad stadsbyggnadschefen sa i ABC-nyheterna 25 januari. Detta skulle innebära ytterligare en förödande exploatering för både djur och människor, vid Råstasjöns gröna lunga.  Det är allvarligt att kommunen börjar arbeta innan bygglov beviljas. Samtidigt hotas nu hela Råstasjöområdet av en omfattande bebyggelse inom strandskyddat område – enligt en detaljplan som nu är ute på samråd.

Det är inte utan viss förundran man ser att vissa politiker verkar tro att det finns ett politiskt mandat för att kunna exploatera Råstasjön ytterligare, trots att den styrande alliansen i starka utfästelser förra valrörelsen lovade att det inte fanns några planer på att exploatera i grönområdet. Det fanns från början planer på exploatera Råstasjöns norra sida, men förslaget drogs tillbaka för att folkopinionen mot planerna var för stor.

Oberoende av vad enstaka personer försöker säga finns det sannolikt en betydande majoritet även bland den styrande alliansens väljare som vill bevara Råstasjön så oexploaterad som möjligt.  I den senaste valrörelsen var också samtliga partier överens om att området skulle bevaras och snarare utvecklas som rekreationsområde och inte bebyggas alls på den norra sidan. Det var då, enligt den styrande alliansen, snarast en fördel för Arenastadens attraktionskraft att ha ett unikt grönområde inpå knuten. Sjövägen skulle stängas av helt och hela området tillsammans med Lötsjön och golfängarna skulle bli ett mer sammanhängande grönt stråk.

Både jag och MP Solna bedömer idag att Råstasjön behöver få ett mer permanent skydd t.ex. genom att i framtiden ingå i Nationalstadsparken. Det finns starka politiska argument för ett sådant skydd, då sjön är av riksintresse och då det inte finns någon lika artrik fågelsjö så centralt belägen i en storstadsregion i övriga landet. 
Staffan Halldin Kassör MP Solna  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar