2013-09-05

Råstasjön - Nya planinriktningen får förödande konsekvenser

Nordväst om Råstasjön vid tennishallen och folkets hus, är en mycket viktig plats för bl.a. den rödlistade mindre hackspetten, näktergal, korridor för rådjur mm från Ursvik , ängsbiotop vid tennishallen, liksom den täta vegetationen ner mot matplatsen för rådjur och fåglar. Det finns också sju fladdermössarter i skogen norr om sjön, vilket är en raritet.

Nu planerar majoriteten att bygga tätt och mycket på detta område. Om planen genomförs innebär det oåterkalleliga skador på Råstasjöns mycket känsliga och sammanhängande ekologiska system och natur - och rekreationsvärden. Nyligen utsågs området vid Råstasjön av Världsnaturfonden till det mest skyddsvärda området i Stockholms län inom deras kampanj Svenska Pärlor.  

Här motionerar massa människor på utegymmet, ängen, skogen och stigarna och njuter av den fina, lummiga grönskan, lugnet och fågelsången. Byggandet på den lilla yta man planerar för kan istället ske på andra platser.  Men man har bestämt att bygga ut Arenastaden mot Ör och öka trafiken, exploateringen och flödet av folk vid Råstasjöns Norra sida av ekonomiska skäl.

För att vinna så lite i form av bostäder, är man beredd att förstöra så mycket av livskvalitet som detta unika natur- och rekreationsområde dagligen ger 10 000-tals människor. 

Idag vet vi hur viktigt området är både ur natur – och rekreationssynpunkt, så att fortsätta att planera för en omfattande bebyggelse i området känns respektlöst mot både människor, djur och natur.

Staffan Halldin (MP)


2013-03-07

Råstasjöns gröna lunga är ovärderlig för Solna.


Bostäder planeras i den gröna lunga som är själva navet och den absolut värdefullaste delen av hela området kring Löt- och Råstasjön och mer unik än Hagaparkens miljö. Lötsjön med golfängarna, är mer av stadsparksmiljö, med mycket asfalterade parkvägar, mindre lummig grönska, mindre fågelsång och mindre naturvärden än runt Råstasjön.  Området är ytterst olämpligt för bebyggelse, också med tanke på sumpmarken och den begränsade ytan. Staden har själv pekat ut flera nya utvecklingsområden i Bagartorp, Bergshamra, Hagalund, Huvudsta och Solna City, där det finns potential att bygga nytt. Anmärkningsvärt är att endast stadsbyggnadschefen skrivit under detaljplaneförslaget. Normalt brukar även stadsarkitekten skriva under. Man kan därför fråga sig vem som har tagit fram förslaget, tydligen inte någon som vill stå för detta utåt i alla fall.  Inte så konstigt kanske, när alldeles för lite hänsyn har tagits till det stora värde som området har för folkhälsan, livskvalitén och Solnas attraktionskraft.  Den lummiga grönskan intill vattnet, med lagom mjuka skonsamma parkstigar på drygt 2,1 km runt Råstasjön, är så viktig för tiotusentals invånare.  En tidig morgon för någon vecka sedan, mötte jag Pia Sundhage, som joggade och verkligen såg ut att njuta av naturupplevelsen runt Råstasjön.
Tillsammans med det sammanhängande gröna stråket vid Lötsjön och golfängarna i Sundbyberg finns en Hälsans stig på 5 km, kungligt invigd med pompa och ståt. Den gröna miljön har unika naturvärden och motionsslingor, tillgängliga för promenader, löpning och naturupplevelser alla dagar året runt, vilket gör området ovärderligt både för folkhälsan, trivseln och attraktionskraften i både Solna och Sundbyberg.
Folkhälsotalen skulle kraftigt försämras i Solna och Sundbyberg om Råstasjöns unika naturmiljö inte bevaras som det är idag. Arenastaden har redan belastat området till sin maxgräns och en ytterligare bebyggelse, utöver den redan beslutade framför Arenan, skulle ge irreversibla skador på växt- och djurliv, samt på rekreationsvärden och på Solnas attraktionskraft.
Tillgängligheten för tiotusentals invånare som här får sin viktigaste motion och rekreation varje dag året runt, med lagom långa motionsslingor för att just hinnas med på morgonen eller kvällen  är ovärderligt för livskvalitén och folkhälsan.  Stressade människor och människor i obalans kan koppla av i området, med den starka naturupplevelsen som terapi. 
Föreningar och skolklasser utnyttjar området regelbundet för motion, exkursioner, fågelskådning m.m. En majoritet av invånarna i Solna och Sundbyberg vill stoppa all ytterligare bebyggelse i Solnas viktigaste rekreationsområde och det är något politikerna måste följa. Någon ytterligare bebyggelse i grönområdet runt Råstasjön är enligt medborgarna inte önskvärd. Inte ens utanför strandskyddet. Ärendet kan komma att bli den viktigaste valfrågan 2014.
Staffan Halldin MP Solna

2013-02-13

Råstasjön - Solnabornas viktigaste rekreationsområde - hotas av alliansen


Det har nog inte undgått solnaborna att Råstasjön som är Solnabornas populäraste rekreationsområde nu hotas av den moderatledda majoriteten som vill bygga 1800 bostäder norr om Råstasjön inom strandskyddat område.

Miljöpartiet har tidigare förordat naturreservat vid Råstasjön. Det var en motion 2008 från vänsterpartiet som vi stödde. Motionen kom till efter en intensiv period 2007, då besluten om nya nationalarenan togs i fullmäktige. I den fördjupade översiktsplanen skrevs in att planens intention är att bevara de värden som Råstasjön utgör. Detta tillsammans med strandskyddet tyckte majoriteten räckte som skydd för Råstasjöns naturområde och avslog motionen.

I översiktsplanen för 2006-2025 finns också en tydlig skrivning om att Solna stad har för avsikt att bevara kvarvarande strandskyddsområden intakta.

Därför är det besynnerligt att alliansen i stadsbyggnadsnämnden i december 2012 släppte fram den detaljplan som nu är ute på samråd. Ännu konstigare blir det när stadsbyggnadsnämndens ordförande Anders Ekegren (FP) igår gör en kovändning i DN Stockholm och nu tycker att området borde bli naturreservat. Samma sak stod att läsa i Mitt i Solna. Undrar om han har resten av alliansen med sig?

Redan tidigare fick jag en känsla av han slog knut på sig själv med sina uttalanden. Genom att han som högste ansvarig först klubbar igenom detaljplanen i stadsbyggnadsnämnden för att sedan säga något i stil med, vi testar bara för att se om medborgarna är med.

Området är strandskyddat, bara detta faktum borde ha fått majoriteten att slänga förslaget direkt i papperskorgen. Strandskyddet har införts för att förhindra exploatering om ”förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv försämras eller om livsbetingelserna för djur- och växtlivet försämras på ett oacceptabelt sätt”. Strandskyddet kring Råstasjön har särskilt starka motiv.

Cirka 25 000 solnabor har detta som sin stadsdelspark, dvs har cirka 500-800 meter från bostaden, med ytterligare bostäder på gång i närtid vid nya Arenan och gamla Råsundastadion.
Till ekologiskt särskilt känsliga områden räknas just Råstasjön, med rekreation och som spridningskorridor för växter och djur på både dess norra och södra sida. Sedan ska vi inte glömma rödlistade fågelarter och den skygga vattenrallen som här kan beskådas på nära håll och de vackra hägrar som är ett unikt inslag i en storstadsmiljö.

Om vattnet och stränderna skall kunna fortsätta att vara några av Solnas största rekreationstillgångar så måste de också skyddas, vårdas och utvecklas – inte exploateras såsom föreslås i detaljplanen som är ute på samråd. Må nu alla goda krafter hjälpas åt för att rädda naturområdet kring Råstasjön.

Susanne Nordling, gruppledare MP Solna

2013-01-28

Exploatera inte Råstasjöns unika naturområdeSolna Stad började, utan marklov skulle det visa sig, bygga en vändplan strax ovanför en värdefull hällsten vid Råstasjöns södra strand, för en tillfällig uppställningsplats för bussar utefter Sjövägen. Nu ska marken, där det grävts intensivt i en hel vecka, återställas. En vändplan kan dock komma att behövas i framtiden om bygglov beviljas, enligt vad stadsbyggnadschefen sa i ABC-nyheterna 25 januari. Detta skulle innebära ytterligare en förödande exploatering för både djur och människor, vid Råstasjöns gröna lunga.  Det är allvarligt att kommunen börjar arbeta innan bygglov beviljas. Samtidigt hotas nu hela Råstasjöområdet av en omfattande bebyggelse inom strandskyddat område – enligt en detaljplan som nu är ute på samråd.

Det är inte utan viss förundran man ser att vissa politiker verkar tro att det finns ett politiskt mandat för att kunna exploatera Råstasjön ytterligare, trots att den styrande alliansen i starka utfästelser förra valrörelsen lovade att det inte fanns några planer på att exploatera i grönområdet. Det fanns från början planer på exploatera Råstasjöns norra sida, men förslaget drogs tillbaka för att folkopinionen mot planerna var för stor.

Oberoende av vad enstaka personer försöker säga finns det sannolikt en betydande majoritet även bland den styrande alliansens väljare som vill bevara Råstasjön så oexploaterad som möjligt.  I den senaste valrörelsen var också samtliga partier överens om att området skulle bevaras och snarare utvecklas som rekreationsområde och inte bebyggas alls på den norra sidan. Det var då, enligt den styrande alliansen, snarast en fördel för Arenastadens attraktionskraft att ha ett unikt grönområde inpå knuten. Sjövägen skulle stängas av helt och hela området tillsammans med Lötsjön och golfängarna skulle bli ett mer sammanhängande grönt stråk.

Både jag och MP Solna bedömer idag att Råstasjön behöver få ett mer permanent skydd t.ex. genom att i framtiden ingå i Nationalstadsparken. Det finns starka politiska argument för ett sådant skydd, då sjön är av riksintresse och då det inte finns någon lika artrik fågelsjö så centralt belägen i en storstadsregion i övriga landet. 
Staffan Halldin Kassör MP Solna  

2012-12-20

MP kräver bättre skolmiljöer


Solna har ett antal skolbaracker på platser med tillfälligt bygglov.  Barackerna är ingen vidare tillgång i stadsmiljön och har oftast väldigt trista gårdar.
Barackerna bakom Tallbackaskolan

Jag tog upp skolbarackerna i en interpellationsdebatt på senaste kommunfullmäktige. Dels undrade jag vem som ansvarar för byggnaderna och dels vilka krav Barn- och utbildningsnämnden (BUN) ställer på skolornas inne- och utemiljö.
Svaret på den senare frågan var att BUN inte ställer några krav, varken ur ett estetiskt eller pedagogiskt perspektiv. Rektorerna får nöja sig med de lokaler de får från Stadsbyggnadsförvaltningen. Och någon vidare investeringsvilja verkar inte finnas, trots att barackerna ofta står längre än fem år. Därför ser det på många håll rätt så trist ut. Ett exempel är barackerna bakom Tallbackaskolan, som har en skolgård utan det minsta spår av grönska. Jag tycker att alla barn i Solna ska ha rätt till en god lärandemiljö, en förutsättning för att eleverna ska kunna utvecklas och trivas.

Bernhard Huber MP, ledamot i stadsbyggnadsnämnden Solna

2012-10-19

Ge barnen en giftfri vardag I barn-och utbildningsnämnden den 17 oktober  tog vi beslut om min motion ”Ge barnen en giftfri vardag”.

Alliansen röstade avslag till motionen med motiveringen att det finns andra saker som ska prioriteras. Det lades också fram argument om att flera förvaltningar måste bli inblandade och att det i så fall kostar pengar.

Jag tror ju inte att en giftfri vardag för barnen och alltså miljödiplomering av förskolor behöver innebära en särskilt stor omställning. Framförallt för att kompetens redan borde finnas på miljö- och hälsoskyddsförvaltningen och för att många förskolor i Solna redan arbetar aktivt med miljöarbete och har registrerat grön flagg. Det finns alltså mycket god vilja och engagemang hos dessa förskolor och med lite stöd skulle de kunna göra ett ännu bättre jobb för sina barns arbetsmiljö.

Min motion inriktar sig på att få bort gifter ur barns vardag. Gifter som långsamt släpps ut ur leksaker, textilier, möbler mm och skadliga kemikalier som används i rengöringsmedel, tvättmedel mm. Det kan till exempel handla om lösningsmedel i tuschpennor eller mjukgörare i plastleksaker som barn suger på. Det kan också handla om cancerframkallande flamskyddsmedel som långsamt släpps från sofftextilier eller bildskärmar. Anledningen till att jag skrev motionen är min oro över att våra barn dagligen exponeras för en cocktail av olika kemikalier vars långsiktiga effekter för deras hälsa vi inte har en aning om. Det är ofta känt vad enskilda kemikalier har för effekter men vad exponering för små doser av många olika kemikalier ger för effekter går inte att undersöka. Därför vill jag att barnens exponering av kemikalier ska minimeras så snart som möjligt.

Jag har små förhoppningar att motionen går igenom i kommunfullmäktige nu när nämnden röstade avslag. Och jag är samtidigt förvånad över alliansens ovilja att förbättra våra barns arbetsmiljö.

Minna Thullberg (MP)
Ledamot i Barn- och utbildningsnämnden

2012-10-01

Bevara Biblioteket i BergshamraJag var på en hearing i Bergshamra bibliotek i lördags. Det var Bergshamrabibliotekets vänner som arrangerade en utfrågning med ordförande och vice ordförande från kultur- och fritidsnämnden. Det var många biblioteksivrare på plats och viktigast på dagordningen var självklart att biblioteket endast är öppet fyra dagar/vecka. Trots många påtryckningar och goda argument tyckte ordföranden att det i nuläget inte finns ekonomiska förutsättningar för normala öppettider.
Att stänga biblioteket rimmar ju väldigt illa med en just publicerad EU-undersökning om läsförståelse. Där Sverige verkligen inte ligger på topp och där 15 % av alla 15-åringar läser för dåligt för att klara sig i vårt moderna samhälle.
Vice ordföranden hävdade att behovet av bibliotek kanske inte är så stort med motiveringen att de närvarande hade en väldigt hög medelålder. Varför fanns där inga unga på utfrågningen? Min hypotes är att de inte visste om utfrågningen eftersom jag själv fick reda på den i tredje hand.
I stället för att lägga ned borde vi satsa på att skapa mötesplatser för människor i våra stadsdelar. Låt biblioteken vara sådana platser. Ett lugnt hängställe med tidningar och wifi helst med tillhörande café. Skapa möjligheter för att hyra delar av lokalen för möten och fester på kvällar och helger. Vi borde släppa på vår fyrkantighet och använda samma lokaler till olika saker. Billigt och bra.

Minna Thullberg

2012-09-06

Ökad öppenhet och demokrati i Solna


Det moderatledda politiska styret i Solna förbiser alltför ofta människors vilja att kunna påverka beslut som staden tar.  Kommunen arbetar idag alltför slutet. Bristande insyn och öppenhet kan också vara en grogrund för en kultur där mutor och korruption inte upptäcks i tid. Skandalen kring Arenabolagen och nu senast Uppdrag gransknings två program om Solna stad väcker många frågor.
Är bristande personalresurser, det egentliga problemet? Policys och politiska beslut kanske finns men man hinner inte uppdatera rutinerna och verkställa, för det dagliga arbetet tar all tid? Tröghet i uppdatering av tekniska system? Arbetsledningsproblem? Policys och politiska beslut blir kanske en fernissa som döljer de verkliga problemen? 
Av kommunens budget går 49% till externa aktörer, är det en fråga om alienation d.v.s. har man kommit för långt bort både från verksamheterna och Solnas uppdragsgivare, medborgarna? Blir medborgarna till konsumenter och kunder istället för uppdragsgivare? Eller råder det en fartblindhet som inte reflekterar över demokratins villkor och förutsättningar?
Om det finns rena lagöverträdelser mot Solna är det polis,  åklagares och rättsväsendets uppgift att avgöra, men kommunen har ett eget ansvar att arbeta med värdegrund och kunskap om det demokratiska systemet som involverar alla parter, medborgare, politiker, arbetstagare och entreprenörer. Ytterst vilar ansvaret på politikerna.
Från Miljöpartiet ser vi ett stort behov av upprättelse för demokratins förutsättningar i kommunen. Bristen på öppenhet vill Miljöpartiet bryta genom att förändra beslutsprocesserna, genom att säkerställa den demokratiska kontrollen och ge alla Solnabor möjligheter att vara med och forma nutidens och framtidens Solna.  En stark lokaldemokrati är en av grundstenarna i Miljöpartiets arbete för ett långsiktigt hållbart Solna. I detta ligger också öppenhet och insyn som gör att medborgarna kan följa och kontrollera hur skattepengarna används.

Miljöpartiet har tagit fram förslag som stärker demokratin i Solna och ökar sammanhållningen i staden. Våra förslag syftar också till att ge medborgarna förtroende för det politiska arbetet. 

http://www.mp.se/templates/mct_177.aspx?number=263125

Susanne Nordling
Gruppledare för Miljöpartiet i Solna